Opšta industrija

Poslovna područja Opšta industrija

Voda i otpadne vode  
Naša rešenja za filtriranje i separaciju za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda proizvode vodu za oporabu i reciklažu nazad u postrojenje ili za direktno ispuštanje u odvod. U zavisnosti od izabrane tehnologije, zagađenost se ili smanjuju dovoljno za direktno ispuštanje ili se znatno koncentrišu da bi značajno smanjili troškove transporta. Otpadne vode iz ove industrije smatraju se najtežim za prečišćavanje, jer sadrže visok nivo suspendovanih čvrstih materija, ulja i masti, teških metala, BPK i KPK.

Idealno za:
• Primarna metalna postrojenja
• Operacije obrade metala
• Operacije mašinske obrade
• Operacije utiskivanja i valjanja
• Postrojenja za galvanizaciju
• Elektroniku

Uklanjanje teških metala 
Naša rešenja za filtriranje i separaciju za industriju otpadnih voda teških metala rade tako što proizvode filtrat za rekuperaciju i reciklažu nazad u postrojenje ili za direktno ispuštanje u odvod, istovremeno koncentrišući deponovane metale kako bi ispunili propise o ispuštanju i smanjili troškove transporta. Filtrat iz membrana je znatno niži u koncentraciji metala i znatno je konzistentniji po kvalitetu u poređenju sa konvencionalnim gravitacionim razdvajanjem, pri čemu je sama membrana prava fizička barijera. Otpadne vode iz ove industrije mogu predstavljati problem, ali primenom ispravnih membranskih konfiguracija i našim iskustvom u instalaciji, vaš problem je rešen.

Idealno za:
• Primarna metalna postrojenja
• Operacije obrade metala
• Operacije mašinske obrade
• Operacije utiskivanja i valjanja
• Postrojenja za galvanizaciju
• Elektroniku

Omekšavanje i uklanjanje sulfata 
Naša rešenja za filtriranje i separaciju koriste za omekšavanje uklanjanjem tvrdoće i sulfata iz prirodnih i industrijskih izvora vode. Kada uklanjanje svih rastvorenih čvrstih materija nije potrebno ili poželjno, omekšavanjem se mogu postići zahtevi za proizvodnom vodom sa nižim operativnim troškovima od pune demineralizacije.

Idealno za:
• Proizvodnju tekstila
• Celulozu i papir

Prečišćavanje amina 
Naše rešenje za prečišćavanje amina efikasno uklanja termički stabilne soli (HSS) za poboljšane performanse apsorbera, smanjuje koroziju opreme i skupljanje amina.

Idealno za:
• Hvatanje ugljenika
• Željezare
• Cementare
• Plinifikaciju uglja
• Hidroelektrane

Završna obrada metala  
Naša tehnologija prečišćavanja kiselina kontinuirano uklanja nečistoće metala iz kiselih rastvora u procesima završne obrade metala, kao što je eloksiranje aluminijuma, pocinkovanje i dekapiranje čelika. To rezultira manjim zastojem kiseline i zastojima u procesu i doslednim kvalitetom proizvoda.

Idealno za:
• Eloksiranje
• Galvanizaciju
• Dekapiranje

Prečišćavanje i koncentracija lateksa  
Naša rješenja za filtriranje i separaciju u proizvodnji lateksa odvode vodu iz reaktora po niskoj cijeni isparavanja, povećavajući produktivnost postrojenja, proizvodeći filtrat za ispuštanje ili ponovnu upotrebu. Sustavi za uklanjanje otpada iz otpadnih voda prije ispuštanja u lateks postrojenjima vrše rekuperaciju vrijedne krutine lateksa za daljnju prodaju i proizvode filtrat za ispuštanje.

Idealno za:
• PVC
• SBR
• PVAc
• Lateks boje
• Smeše lateks lepkova i veziva

Rekuperacija boje/mastila 
Naši membranski sistemi koriste se za obradu otpadnih voda koje sadrže boje, mastila i delove boje od rezervoara za čišćenje i posuda cilindara u procesima štampanja do ispiranja boja u fabrikama tekstila, separacijom i koncentrovsnjem komponenata u boji iz otpada i stvaranjem prozirnog filtrata za ispuštanje ili recikliranje. Koncentrovana mastila i boje visoke vrednosti su često pogodne za rekuperaciju i ponovnu upotrebu.

Idealno za:
• Proizvodnje lateks boja
• Operacije štampanja
• Fleksografsku štampu
• Rotogravure Intaglio
• Tekstilne Vat Dye operacije

Koncentrovanje koloidnog silicijuma
Naša rešenja za filtriranje i separaciju u proizvodnji koloidnog silicijuma deluju uklanjanjem vode iz silicijumskog mulja u reaktorima po niskim troškovima isparavanja, povećavajući produktivnost postrojenja i istovremeno proizvodeći filtrat za ispuštanje ili ponovnu upotrebu.

Idealno za:
• Postrojenja za proizvodnju koloidnog silicijuma

Celuloza i papir

Industrija celuloze i papira doživela je glavni podsticaj za smanjenje uticaja na životnu sredinu i razvoj održivijih praksi. Industrijama pomažemo u postizanju ovih ciljeva rekuperacijom skroba, gline, drvenih vlakana i celuloze iz proizvodnih tokova, kao i prečišćavanjem i recikliranjem tehnoloških hemikalija poput kaustične i sumporne kiseline. Takođe nudimo pouzdana rešenja za prečišćavanje vode i otpadnih voda kako bismo smanjili potrošnju tehnološke vode i količinu otpadne vode.

Uklanjanje hlorida i kalijuma 
Jedno od najpoznatijih ograničenja rada u fabrikama papira je gomilanje neprocesnih elemenata. Naša tehnologija nudi efikasno i pouzdano rešenje za odvajanje i uklanjanje zagađivača koji se akumuliraju u pogonima za proizvodnju celuloze i papira.

Idealno za:
• Fabrike sulfatne celuloze

Purifikacija kiseline u generatorima
Klor-dioksid (ClO2) ima široku primjenu u beljenju celuloze. Generatori ClO2 vrše konstantnu purifikaciju sumporne kiseline kako bi spriječili akumulaciju natriju sulfata, ali naše tehnologije vrše separaciju otpada iz tokova kako bi omogućile recikliranje sumporne kiseline što rezultira značajnim uštedama u kupovini kiseline, manjem broju obustava rada postrojenja i efikasnijim procesima proizvodnje.

Idealno za:
• Postrojenja sulfatne celuloze

Rekuperacija kod galvanizacije
Membranski sistemi u fabrikama papira koriste se u sistemima za preradu otpadnih voda (point source break wastewater treatment systems) kako bi se smanjili visoki udeli čvrste supstance i sadržaj I COD u downstream (završnoj) preradi otpadnih voda, koji se obnavljaju za ponovnu upotrebu tokom galvanizacije i vraćaju u galvansku kupku, kao i za koncentraciju PVA galvanskih premaza izgubljenih tokom procesa, kako bi se značajno smanjio COD zbog čišćenja pre ispuštanja.

Idealno za:
• Fabrike papira

Reciklaža otpadnih voda
Membranski sistemi u fabrikama papira koriste se kao »kidney point-source« sistemi, koji proizvode vodu bez suspendovanih čvrstih materija kao zamenu za svežu vodu u kritičnim tuševima i sistemima hemijske pripreme. Daljim tretmanom ovog filtrata ukloniće se rastvorene čvrste supstance iz vodenog kruga postrojenja, kako bi se poboljšala proizvodnja papira, a istovremeno smanjila potreba za energijom. Koncentrati iz membranskih sistema prodaju se kao nusproizvodi na bazi papirnih vlakana.

Idealno za:
• Fabrike papira

Fleksografsko mastilo  
Fleksografski postupci štampe na ambalaži za pakovanje, novinama i štampanom ambalažnom materijalu zahtevaju ispiranja nakon završetka rada, koja proizvode otpadne vode sa visokim sadržajem nečistoća i koja zahtevaju značajnu prethodnu obradu pre ispuštanja. Upotreba jednostavnog jednostepenog membranskog sistema bez hemikalija, kao što je point source sistem ili sistem za prečišćavanje pre ispuštanja, omogućava separaciju i značajnu koncentraciju čestica boje, koje se mogu ponovo koristiti ili transportovati u koncentrovanom obliku uz 95% niže troškove transporta. Filtrat iz membrane se ispušta.

Idealno za:
• Pakovanje
• Valoviti karton
• Postrojenja za umotavanje
• Novinske operacije
• Proizvodnju papirnih kesa

Voda i otpadne vode
Naša rešenja za filtriranje i separaciju za prečišćavanje otpadnih voda iz proizvodnje celuloze i papira proizvode vodu za rekuperaciju i reciklažu nazad u postrojenje ili za direktno ispuštanje u odvod. U zavisnosti od izabrane tehnologije, zagađivači se ili smanjuju dovoljno za direktno ispuštanje ili se znatno koncentrišu da bi značajno smanjili troškove transporta. Otpadne vode iz ove industrije smatraju se najtežim za prečišćavanje, jer sadrže visok nivo suspendovanih čvrstih materija, hemijskih boja, vlaknastih materijala, ulja i masti, tanina, lignina, BPK i KPK.

Idealno za:
• Fabrike papira

Uklanjanje boje  
Naša rešenja za filtriranje i separaciju za prečišćavanje otpadnih voda iz proizvodnje celuloze i papira imaju za cilj smanjenje boje otpadnih voda i proizvodnju filtrata za ispuštanje ili rekuperaciju i recikliranje. Obojene otpadne vode od celuloze i papira mogu predstavljati problem za preradu, a direktno iskustvo u primeni membranskog razdvajanja u ovom procesu je uslov koji ćemo ispuniti.

Idealno za:
 • Fabrike celuloze