Nafta, gas, rudarstvo i metali

Poslovna područja Nafta, gas, rudarstvo i metali

Prečišćavanje amina 
Naše rešenje za prečišćavanje amina efikasno uklanja termički stabilne soli (HSS) za poboljšane performansi apsorbera, smanjuje koroziju opreme i nakupljanje amina.

Idealno za:
• Hvatanje ugljenika
• Željezare
• Cementare
• Gasifikaciju uglja
• Hidroelektrane

Predtretman 
Industrija nafte i gasa se tokom svog rada u velikoj meri oslanja na visokokvalitetnu tehnološku vodu. Naša rešenja za predtretman uključuju filtriranje i omekšavanje vodosnabdevanja sirovina za generatore pare i kotlove kako bi se smanjio sadržaj ulja i suspendovanih čvrstih materija, pružajući značajna poboljšanja u nizvodnim (završnim) procesima.

Idealno za:
• Rafinerije
• Petrohemijska postrojenja
• Postrojenja za preradu prirodnog gasa

Uklanjanje vodonik-sulfida 
Konfigurisani sa jednim ili dvostrukim kontaktorom, naši sistemi se mogu prilagoditi radu sa različitim sastavima dovodnog gasa. Dosledne performanse postižu se kontinuiranim i pouzdanim radom bez začepljenja, zaprljanja ili pene.

Idealno za:
• Komunalna postrojenja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
• Deponijski gas
• Poljoprivredu
• Preradu hrane i pića
• Industrijsku preradu
• Fabrike celuloze i papira
• Čišćenje vazduha
• Vezani gas
• Obnovljivi prirodni gas

Uklanjanje teških metala
Naša rešenja za filtriranje i separaciju za industriju otpadnih voda teških metala proizvode filtrat za rekuperaciju i reciklažu nazad u postrojenje ili za direktno ispuštanje u odvod, istovremeno koncentrišući taložene metale kako bi se zadovoljili propisi o ispuštanju i smanjili troškovi transporta. Filtrat iz membrana je znatno niži u koncentraciji metala i znatno je konzistentniji po kvalitetu u poređenju sa konvencionalnim gravitacionim razdvajanjem, pri čemu je sama membrana prava fizička barijera. Otpadne vode iz ove industrije mogu predstavljati problem, ali primenom ispravnih membranskih konfiguracija i našim iskustvom u instalaciji, vaš problem je rešen.

Idealno za:
• Primarna metalna postrojenja
• Operacije obrade metala
• Operacije mašinske obrade
• Operacije utiskivanja i valjanja
• Postrojenja za galvanizaciju

Separacija soli 
Naše postrojenje za separaciju soli selektivno uklanja hlorid iz sulfata i karbonata koristeći specijalizovanu jonoizmenjivačku smolu. Sistem deluje u koraku punjenja i koraku eluiranja da bi efikasno uklonio so kontraispiranjem vodom, koja uklanja hlorid i vraća smolu u prvobitno stanje.

Idealno za:
• Postupak hemijskog ispiranja

Biogas i kiseli gas 
Biogas je često kontaminiran visokim korozivnim nivoima vodonik-sulfida (H2S). Naši partneri iz KOCH razvili su sistem gasnih kontaktora za prečišćavanje biogasa i kiselih gasova za uklanjanje H2S i drugih čestica kako se proizvode. Kroz naš patentirani, visoko efikasan proces kontakta gas-tečnost, H2S se apsorbuje i gas se prečišćava za ponovnu upotrebu u proizvodnji energije, kogeneraciji i grejanju

Hidrometalurgija
Procesi elektrorafinisanja i elektrodepozicije za proizvodnju bakra visoke čistoće osetljivi su na povišene nivoe metalnih nečistoća i zagađenih tokova kiseline. Naše tehnologije kontrolišu nivo nečistoća kako bi osigurale efikasnu proizvodnju i konzistentan proizvod visoke čistoće. Kiselinski tokovi se takođe prečišćavaju i recikliraju natrag u proces kako bi se poboljšala ukupna ekonomičnost procesa.

Idealno za:
 • Rafinerije bakra